Chystáte se vstoupit na stránku s erotickou a sexuální tématikou, přečtěte si pozorně následující instrukce:

Stisknutím tlačítka „vstoupit“ potvrzuji, že:

 1. Je mi více než 18 let a že jsem dosáhl zletilosti.
 2. Pokud se nacházím v jiném státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od předpisů ČR, potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti v daném státě a že vstup na tyto stránky není omezen nebo zakázán předpisem státu, v němž se nacházím nebo jehož jsem státním příslušníkem.
 3. Souhlasím s tím, že sexuálně orientovaný materiál jsem oprávněn užívat jen v soukromí a to výlučně pro svou osobní potřebu
 4. Sexuálně orientované materiály mne neurážejí, nepohoršují ani jinak neohrožují a na uvedené stránky vstupuji dobrovolně.
 5. Neposkytnu a ani přímo či nepřímo neumožním přístup k materiálům získaným na těchto stránkách osobám mladším osmnácti let ani jiným osobám, které nesplňují podmínky v tomto prohlášení.

Souhlasím a potvrzuji výše uvedené.

Ochrana údajů + GDPR

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a že svůj souhlas může kdykoliv písemně odvolat. 
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. 
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. 
 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů

 

Cílem těchto Zásad je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje oba správci zpracovávají o fyzických osobách při prodeji zboží prostřednictvím e-shopu, při návštěvách souvisejících internetových stránek, jakož i jiných kontaktech se zákazníky nebo potenciálními zákazníky. 

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“). Osobním údajům věnujeme náležitou pozornost a péči, aby jejich zpracování probíhalo vždy podle zákonných norem.

1.    Identifikační údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů


1.1. Správcem osobních údajů je internetový obchod Pain&Pleasure, Ladislav Karvai se sídlem Jaurisova 4, 140 00 Praha 4, IČO 69823511 , registrovaný u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 17, pod č.j. ŽIO-28/1362/12/Ze která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže (dále jen „správce“)

1.2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Ladislav Karvai, Jaurisova 4, 140 00 Praha 4, Česká Republika, email: info@pain-and-pleasure.cz,  telefon: +420 776 843 608.

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor. Osobními údaji jsou tedy takové informace, díky kterým Vás můžeme identifikovat. Jedná se tedy o informaci, která je přiřaditelná konkrétně k Vaší osobě.

 

 • Základní údaje, kterými jsou například Vaše jméno, příjmení, datum narození, fakturační a doručovací adresa nebo login k uživatelskému účtu.

 

 • Zvláštní kategorii osobních údajů pak tvoří citlivé osobní údaje. Mezi citlivé údaje patří například informace o Vašem zdravotním stavu. Takové osobní údaje nezpracováváme.

1.4. Správce nejmenoval pověřence.

 

2.    Zpracování osobních údajů na jednotlivé účely:

2.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů = novinek) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2.2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji požadovat ze strany správce plnit.
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

2.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

2.4. V případě vašeho výslovného souhlasu o předání osobních údajů (e-mailová adresa) za účelem nezávislého hodnocení nákupu, předáme emailovou adresu a informace o zakoupeném zboží portálu Heureka.cz a Zboží.cz. Vaše spokojenost s nákupem je poté zjišťována prostřednictvím emailových dotazníků. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat. 3. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

3.  Jednotlivé důvody zpracování osobních údajů

3.1.    Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží, vyřizování reklamací

Pain&Pleasure shop zpracovává

3.1.1 za účelem nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa doručovací, adresa fakturační, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (při platbě předem bez dobírkové služby - číslo účtu, uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet Pain&Pleasure shop),

3.1.2 pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených v bodě 3.1.1. i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamace.

3.1.3. Právním základem zpracování osobních údajů je v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení GDPR") a v případě vyřizování reklamací článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.

3.1.4. Zpracování osobních údajů internetovým obchodem Pain&Pleasure shop je v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu www.pain-and-pleasure.cz, dodání zboží zákazníkovi nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží a v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti internetového obchodu Pain&Pleasure shop.

3.1.5. Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:

 • kurýrní nebo přepravní společnost (Česká pošta, GLS), která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další správce nebo zpracovatel,
 • obchod Pain&Pleasure www.pain-and-pleasure.cz, Ladislav Karvai se sídlem Jaurisova 4, 140 00 Praha 4, IČO 69823511
 • společnost BEST-HOSTING, s.r.o., se sídlem Brněnská 7700/25, 500 06 Hradec Králové, IČ 28823036, DIČ CZ28823036
 • externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací jako správcové nebo zpracovatelé
 • orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako správcové nebo zpracovatelé, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti internetového obchodu Pain&Pleasure shop.

3.1.6. Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během plynutí záruční lhůty na dodané zboží.

 

3.2.    Registrace a provoz e-shopu

3.2.1. Internetový obchod  Pain&Pleasure shop zpracovává pro účely registrace a provozu e-shopu www.pain-and-pleasure.cz následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa a historie objednávek.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností EW je nezbytné pro zajištění registrace v e-shopu a provozu e-shopu.
 

3.2.2. Příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

 • společnost BEST-HOSTING, s.r.o., se sídlem Brněnská 7700/25, 500 06 Hradec Králové, IČ 28823036, DIČ CZ28823036
 • obchod Pain&Pleasure www.pain-and-pleasure.cz, Ladislav Karvai se sídlem Jaurisova 4, 140 00 Praha 4, IČO 69823511

3.2.3.  Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu www.pain-and-pleasure.cz.

 

3.3.    Poskytování telefonické a e-mailové podpory zákazníkům

3.3.1. Internetový obchod Pain&Pleasure shop zpracovává pro účely poskytování telefonické a e-mailové podpory následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, historie objednávek.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů internetovým obchodem Pain&Pleasure shop je nezbytné pro poskytnutí podpory.
 

3.3.2. Příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

 • obchod Pain&Pleasure www.pain-and-pleasure.cz, Ladislav Karvai se sídlem Jaurisova 4, 140 00 Praha 4, IČO 69823511

3.3.3. Osobní údaje jsou zpracovávány během záruční doby zakoupeného zboží.

 

3.4.    Řešení stížností zákazníků

3.4.1. Internetový obchod  Pain&Pleasure zpracovává pro účely řešení stížností zákazníků následující osobní údaje: jméno, příjmení, údaje uvedené ve stížnosti a v závislosti na tom jakým způsobem zákazník stížnost podal i jeho adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností EW je nezbytné k vyřešení stížnosti zákazníka.
 

3.4.2. Příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

 • obchod Pain&Pleasure www.pain-and-pleasure.cz, Ladislav Karvai se sídlem Jaurisova 4, 140 00 Praha 4, IČO 69823511

3.4.3. Osobní údaje jsou zpracovávány během období, než dojde k vyřešení stížnosti zákazníka.

 

3.5.    Uplatňování nároků internetového obchodu

3.5.1. Internetový obchod Pain&Pleasure zpracovává pro účely nároků obchodu  Pain&Pleasure  následující údaje: údaje uvedené ve smlouvách se zákazníky a dodavateli, údaje uvedené v reklamacích, údaje vedeny v účetnictví a jiné údaje potřebné v souvislosti s případným uplatňováním nároků nebo hájení zájmů obchodu Pain&Pleasure.
Účelem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem správce a právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů internetovým obchodem Pain&Pleasure  je nezbytné pro účely oprávněných zájmů obchodu Pain&Pleasure. Oprávněným zájmem obchodu Pain&Pleasure je přitom ochrana jeho majetku jakož i ochrana proti neodůvodněnému uplatňování nároků vůči obchodu Pain&Pleasure.
 

3.5.2. Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

 • soudy, orgány veřejné správy, právní zástupci, daňoví poradci a jiní odborní poradci jako správcové
 • obchod Pain&Pleasure www.pain-and-pleasure.cz, Ladislav Karvai se sídlem Jaurisova 4, 140 00 Praha 4, IČO 69823511

3.5.3. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení soudního sporu a během promlčecí lhůty, během které mohou být vůči obchodu Pain&Pleasure uplatňované nároky, nebo během které si obchod může uplatnit své vlastní nároky.

 

3.6.    Plnění zákonných povinností internetového obchodu Pain&Pleasure

3.6.1. Internetový obchod Pain&Pleasure zpracovává osobní údaje uvedené v písm. a) až m) za účelem plnění zákonných povinností obchodu Pain&Pleasure.
Právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivnictví a spisové službě). Zpracování osobních údajů internetového obchodu Pain&Pleasure je nezbytné k plnění zákonných povinností obchodu Pain&Pleasure.


3.6.2. Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

 • obchod Pain&Pleasure www.pain-and-pleasure.cz, Ladislav Karvai se sídlem Jaurisova 4, 140 00 Praha 4, IČO 69823511
 • daňoví poradci, auditoři, soudy a orgány veřejné správy jako správcové.

3.6.3. Osobní údaje jsou zpracovávány během doby vyžadované příslušným právním předpisem.

 

4.    Práva subjektu údajů

4.1. Subjekt údajů má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR, nebo příslušnými právními předpisy.


4.2. Subjekt údajů má vůči správci právo požadovat:

 • přístup k osobním údajům,
 • na opravu osobních údajů,
 • na vymazání osobních údajů,
 • na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost osobních údajů a
 • právo namítat proti zpracovávání osobních údajů.

 

4.3. Tato práva si Subjekt údajů může uplatnit kontaktováním internetového obchodu Pain&Pleasure shop

 • písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti s uvedením jména a příjmení odpovědné osoby pod názvem společnosti,
 •  elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo
 •  telefonicky

 

5. Doba uchovávání osobních údajů

5.1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, zákony ČR ukládají evidenci a archivaci faktur se všemi údaji po dobu 5 let ).
 • u registrovaných zákazníků na základě jejich souhlasu jsou uchovávány osobní údaje po dobu platnosti jejich zákaznického účtu nebo do odvolání souhlasu, čímž dochází ke smazání zákaznického účtu. U smazaného účtu jsou osobní údaje z objednávek zpracovávány po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.
 • pro zasílání newsletterů =  novinek na základě samostatného souhlasu, jsou osobní údaje zpracovány do odvolání souhlasu, platnosti zákaznického účtu nebo do smazání zákaznického účtu.

5.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 

 

6.    Příslušné právní předpisy

6.1. Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.

 


7.    Zpracování osobních údajů prostřednictvím sociálních sítí

7.1. Správce má profil internetového obchodu www.pain-and-pleasure.cz na Facebooku. Veškeré informace, sdělení nebo materiály, které jsou prostřednictvím platformy sociálních médií poskytovány, jsou poskytnuty na vlastní nebezpečí. Správce nemůže uhlídat všechny uživatele sociálních sítí nebo dokonce poskytovatele těchto sítí. Ochrana osobních údajů je řešena separátně v rámci každé ze zmíněných platforem.

 

7.2. Pokud uživatelé zveřejní své osobní údaje nebo osobní údaje dětí (na základě souhlasu zákonného zástupce) činí tak udělením dobrovolného, nepodmíněného souhlasu subjektu osobních údajů, a to okamžikem poskytnutí těchto osobních údajů správcům sociálních sítí.

 


8.    Vaše práva

8.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům - přístup ke svým osobním údajům máte kdykoli přes webové rozhraní • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR – opravu osobních údajů můžete učinit kdykoli přes webové rozhraní
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR - většinu Vámi zadaných údajů můžete sami kdykoli smazat přes webové rozhraní, některé údaje vymazat nejdou z důvodu plnění zákonných povinností ( zákonná povinnost 5 let archivovat faktury stanovuje výjimku ohledně vymazání osobních údajů zákazníka z faktur, lze tedy vymazat jen elektronický účet zákazníka a záznamy zákazníka v eshopu, nikoliv z faktur)
 •  právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR – fakturační a dodací adresy je možné strojově přenášet pomocí souboru XML
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování - takové zpracování u nás neprobíhá
 • právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování – opravy a výmaz můžete udělat sami, takže toto právo nedává moc smysl
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů můžete přes webové rozhraní, písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce info@pain-and-pleasure.cz
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů

 

9.   Podmínky zabezpečení osobních údajů

9.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

9.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména přenosu informací na e-shopu pomocí tzv. HTTPS, šifrování hesel uživatelských účtů, šifrování a zaheslování lokálních disků a lokálních počítačů, lokálních zaheslování k přístupu našich zaměstnanců k e-mailové komunikaci, individuální přístupy zaměstnanců do administrace eshopu, zaheslování a šifrování účetního programu.

 

10.   Závěrečná ustanovení

10.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami a podmínkami zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

10.2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.